(Sunday, September 20, 2020)

  •  SANIYA JAMALUDDIN SAYYED SHABANA PARVEEN
  •  MUBASHIRA SHAHID SHAIKH RUKHSANA
  •  ZIKRA KHATOON HASHIM ALI SAYY
  •  DANIYA ISRAR AHMED SID
  •  SHAIKH NAUSHEEN PARVEEN MD SALAHUDDIN RAIBU
  •  NAHID FATIMA MD EKHLAK SHAIK